Werkwijze

Van intake tot afronding behandeling

Kennismaking en intakegesprek

Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een intakegesprek. De intake en behandeling worden door dezelfde psycholoog uitgevoerd. Gedurende het intakegesprek wordt er dieper ingegaan op de leefsituatie en de klachten. We vormen samen een zo helder mogelijk beeld van de klachten, maar ook van de krachten en mogelijkheden. Nadat de klachten in kaart zijn gebracht, wordt besproken hoe de behandeling eruit kan zien en welke behandeling het beste aansluit bij de problematiek.

Er wordt gevraagd een of meerdere (korte) vragenlijsten in te vullen om de klachten en problemen te verduidelijken. Tevens geldt het intakegesprek als een kennismaking met de behandelaar. Het is belangrijk dat er een goede match is met de behandelaar. Mocht er aan het einde van de intake blijken dat de behandeling die nodig is niet door ons wordt geboden, dan zullen wij zorgen voor een verwijsadvies.

Behandeling

Behandeling binnen de BGGZ bestaat uit vijf tot elf gesprekken afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten. Een behandeling binnen de Jeugdwet duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Na de intakefase kijken we gezamenlijk terug en bespreken we het behandelplan. In het behandelplan staan de doelen waaraan we gaan werken en hoe we dat gaan doen. De focus ligt op het hier en nu; het verleden wordt hierbij slechts betrokken als dit een remmende invloed heeft op veranderingen in het hier en nu. 

In het adviesgesprek geven we je informatie over welke behandelingen er zijn en welke behandeling het beste bij jou en jouw klachten past.  De behandeling kan alleen bestaan uit gesprekken op de praktijk, maar kan ook ‘blended’ zijn, d.w.z.  email contact en telefonisch contact tussen de gesprekken op de praktijk. Door onze ervaringen in het afgelopen ‘corona’ jaar bieden wij ook onze gesprekken via beeldbellen aan. 

We geven je hier alvast enkele links naar websites waar je kunt lezen over onze meest gebruikte behandelingen.

Bij verwerking nare ervaringen en hardnekkige problemen met  je zelfbeeld kunnen we gebruik maken van:

https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/  & 

https://www.writejunior.nl/

Informatie over behandelingen van klachten zoals depressie/angst/dwang/eetstoornis/tics/adhd/autisme/leerproblemen/faseproblemen/opvoedproblemen/gezinsproblemen kun je vinden bij

https://www.cognitievegedragstherapie.nl/home

Bij ‘blended’ behandelingen maken we gebruik van online modules van Therapieland , hierover krijg je alvast een  idee bij het aanbod voor zelfhulp:

https://therapieland.nl/programmas/zelfhulp/

De ervaring leert dat een actieve bijdrage en inzet van ouders en jongere bijdragen aan een positief resultaat. Dikwijls worden opdrachten en oefeningen meegegeven om thuis uit te voeren.

De voortgang van de behandeling wort gezamenlijk op een aantal momenten geëvalueerd. Hierbij spelen de behandeldoelen uit het behandelplan een belangrijke rol. Ook bestaat, na de actieve fase van de behandeling, de mogelijkheid nog enkele consulten te plannen om terugval te voorkomen. Belangrijke anderen, zoals school en/of werk worden bij de behandeling betrokken als een ieder daar akkoord mee is.

Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl. Wanneer de klachten voldoende zijn afgenomen en de behandeldoelen zijn behaald, wordt de behandeling in onderling overleg afgerond. Terugvalpreventieplannen en online modules van Therapieland blijven beschikbaar, ook na afloop van de behandeling.

Tijdens de afronding worden opnieuw vragenlijsten ingevuld, hiermee krijgen we gestructureerd en kwantitatief inzicht in het verloop van de klachten van begin tot einde van de behandeling. Als laatste wordt een vragenlijst ingevuld waarmee de mening kan worden gegeven over de behandeling en behandelaar. Het dossier wordt afgesloten met een kort schrijven aan de huisarts. Bij een BGGZ behandeling wordt na afronding van de behandeling de verzekering geïnformeerd.

E-health van Therapieland 

Binnen onze praktijk werken wij met e-health, ofwel zorg via internet. Dit kan dienen ter ondersteuning van de behandeling die wordt gevolgd. Hiervoor gebruiken wij het e-health platform Therapieland. Samen met de behandelaar wordt een online behandelprogramma gekozen. Er wordt uitleg gegeven over de klachten en met informatieve en leuke filmpjes. Ook worden er opdrachten gemaakt. Online contacten en face to face contacten wisselen elkaar af.

Hoe kan e-health je helpen?

Alle informatie kan te allen tijde teruggelezen worden. Ook na afloop van de behandeling. In de eigen omgeving, tijd en tempo kan gewerkt worden en hiermee wordt de eigen regie genomen voor het herstel. Met gebruik van e-health kunnen klachten sneller verminderen en wordt een stevige basis gelegd om zelf met moeilijkheden om te kunnen gaan, ook in de toekomst. Het is goed voor het zelfvertrouwen wanneer cliënten zelf stappen hebben ondernomen om beter in hun te komen zitten.

Hoe werkt het?

Een uitnodiging voor de gekozen online module wordt verzonden naar de emailadres van de client. Na acceptatie van de uitnodiging, wordt er een account aangemaakt en is er een koppeling tot stand gekomen met de behandelaar en kan er gestart worden. De behandelaar kan meekijken met de behandeling. Bij inhoudelijke vragen over informatie, klachten, het doorlopen van het programma kun je terecht bij de behandelaar. Bij problemen in het platform kun je de helpdesk van Therapieland bereiken door middel van de feedbackknop links op de website of via 020 7712848.

Behandeleffecten

Door middel van ROM meten wij het effect van onze behandelingen. Met de resultaten kunnen wij de kwaliteit van onze behandelingen verbeteren. De ervaring van de client staat hierin centraal. Met behulp van vragenlijsten onderzoeken we of de klachten gedurende de behandeling zijn afgenomen. Maar ook de invloed van de behandeling op het dagelijks functioneren en kwaliteit van leven komt hierin aan de orde. Het afnemen van deze vragenlijsten nomen we ROM, wat staat voor Routine Outcome Monitoring.

Welke doelen heeft deze ROM meting?

Doel is verbetering van de kwaliteit van de behandeling. ROM biedt informatie over de effectiviteit van de behandeling. Door regelmatig te kijken naar hoe het gaat, kunnen we beter in de gaten houden of de behandeling op de goede weg zit. Tweede doel is dat we door het verzamelen van ROM-metingen inzicht krijgen in de kwaliteit van onze zorg. Wij streven ernaar de behandeling en behandelprogramma’s zo  effectief mogelijk te maken. De input van cliënten is hierbij erg belangrijk.

Ook verzekeraars en overheden willen graag weten hoe effectief onze behandelingen zijn. Relevante gegevens van cliënten sturen we daarom naar Stichting Benchmark GGz (SBG). Dit is een onafhankelijk kenniscentrum dat verschillende ggz-instellingen met elkaar vergelijkt. Door die vergelijking weten we wat we van elkaar kunnen leren en daarmee kunnen we de totale zorg in Nederland verbeteren. SBG werkt uiteraard conform de privacy wetgeving. Gegevens worden veilig en vergrendeld opgeslagen.

Een laatste doel is dat ROM metingen gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Door wetenschappelijk onderzoek komen we nog meer te weten over psychische problemen en behandelingen waardoor we deze in de toekomst kunnen verbeteren.

Werkwijze bij meting behandeleffecten

ROM wordt bij elke client aan het begin en aan het einde van de behandeling afgenomen. Hoe ROM in de praktijk werkt kan verschillen. Het kan zijn dat de behandelaar regelmatig een vragenlijst over jou invult. De behandelaar zal in een gesprek een aantal vragen stellen en in een volgend gesprek de scores van de vragenlijst met je bespreken. Het kan ook zijn dat je wordt gevraagd zelf vragenlijsten in te vullen. Meestal kan dit digitaal via een internet link. Dit alles gebeurt in een beveiligde omgeving. Na het invullen bespreekt de behandelaar de scores met je. De scores worden vergeleken met eerdere metingen. De behandelaar bespreekt met je hoe de behandeling gaat, welke doelen zijn bereikt en waar de behandeling zich in de volgende fase op moet richten. Indien je bezwaar hebt tegen ROM, laat het je behandelaar weten. Naast het regelmatig afnemen van ROM, meten we ook de tevredenheid. De tevredenheid van onze cliënten door aan het einde van de behandeling een link te sturen. Via deze link kun je anoniem je ervaring achter laten. Tevens word je gevraagd de CQI in te vullen. Met behulp van de CQ index wordt de kwaliteit van zorg vanuit cliënten perspectief in kaart gebracht.  Het is een gestandaardiseerde methodiek om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren. In de CQI vragenlijsten komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals wachttijd, informatievoorziening, afspraken over de zorg, bereikbaarheid, bejegening en privacy, deskundigheid en welzijn van cliënten.

Resultaten cliënten ervaringen 2021 

In 2021 vulden 19 jongvolwassenen de CQ index in. De CQ indexscores worden door de cliënten gescoord op een 5 punts schaal lopend van 1 (ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).

Bejegening door de behandelaar- score 4,83  (rapportcijfer 9,7)

Samen beslissen- score 4,81 (rapportcijfer 9,6)

Uitvoering behandeling- score 4,55 (rapportcijfer 9,1)

Het algehele rapportcijfer over 2021 kwam praktijk breed uit op 8,7 wat betekent dat onze cliënten over het algemeen zeer tevreden zijn.

Voor het jaar 2022 nemen we de volgende verbeterpunten mee:

Het algehele rapportcijfer in 2022 op dit cijfer houden of hoger door :

  • Erkenning voor de problematiek die deels veroorzaakt wordt of belemmerd wordt door de situatie rondom. Welke stappen en of hulp ze hierbij mogelijk nodig hebben.

Het cijfer voor uitvoering van de behandeling verhogen door: 

  • Wij gaan komend jaar aandacht besteden aan het aspect; ‘uitvoering van de behandeling’ door de ORS/CRS in te vullen bij iedere cliënt en voldoende tijd nemen om de resultaten hiervan met de client door te spreken. Daarnaast hebben we 2 werksessies voor 2022 gepland om met collega’s over dit aspect van ideeën en ervaringen uit te wisselen. 

Dossier en geheimhouding

Gedurende het verloop van de therapie wordt een dossier bijgehouden. Je mag te allen tijde jouw dossier inzien en een kopie vragen. Je hebt het recht het dossier of delen hiervan te vernietigen. Je dossier wordt zorgvuldig bewaard, tot vijftien jaar nadat de behandeling is afgerond. Binnen de praktijk geldt geheimhouding van je gegevens. De behandelaar mag geen mededelingen doen aan anderen zonder je uitdrukkelijke toestemming. Wij werken samen met huisartsen en collega’s binnen de regio zoals ketenpartner Vicino en de sociale wijkteams van de gemeenten. Met je toestemming wordt kan een kopie van de verslaglegging verstuurd worden naar de verwijzer.

Meer weten of aanmelden?

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 11.00 en 14.00 uur voor overleg en aanmelden op nummer 072 – 2016119