>18
Jong-
volwassenen

Pascal : “Mijn studie sluit niet aan, het op kamers wonen valt tegen, ik voel me somber en ik blow vaker dan ik eigenlijk zou moeten doen”.

Robin : “Mijn moeder is vorig jaar overleden en mijn vader heeft een nieuwe vriendin, ik voel me niet meer thuis in mijn eigen huis. Ik kan me niet meer concentreren op mijn studie,  ik reageer me af op mijn vriend, ik heb het idee dat alles uit mijn handen glipt”.

Ouders:  “Onze dochter heeft altijd al smetvrees gehad, sinds corona durft zij het huis bijna niet meer uit, ze trekt zich volledig terug op haar kamer”.

Job: “Tijdens mijn verstandskies operatie was ik erg gespannen en ik moest overgeven. Sindsdien ben ik bang om in groepen te eten omdat ik bang ben dat ik opnieuw moet overgeven”. 

Wij bieden diagnostiek en behandeling aan jongvolwassenen met psychische en/of psychiatrische problemen:

 • Problemen met stemming, slapen en eten
 • Problemen met aandacht en concentratie
 • Dwang en angstklachten
 • Problemen ten gevolge van meegemaakte trauma’s en verlies ervaringen
 • Problemen met zelfbeeld, lichaamsbeeld en seksuele identiteit
 • Autonomie en zelfstandigheid problemen
 • Problemen met Communicatie en  de samenwerking met gezin, school en werk
 • E-Health
 • Of een combinatie van bovengenoemde behandelingen.

Diagnostiek:

 • Intelligentieonderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen zoals ASS en ADHD

Wij vinden het van essentieel belang om ook aandacht en zorg te geven aan het netwerk van de belangrijkste mensen om je heen.

Werkwijze

 • Aanmelding
 • Kennismaken en intakefase
 • Behandeling
 • Afsluiting
 • Dossier en geheimhouding

Ouders en jongeren kunnen met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist en/of jeugd en gezinscoach zich aanmelden bij Kinderpsychologen-nhn. Hiervoor dient het aanmeldformulier op onze website ingevuld te worden. Wij nemen dan telefonisch contact op met het gezin. Tijdens ons telefoongesprek nemen wij met u door wat precies uw vraag of zorg is. Op basis daarvan maken wij samen met u een inschatting wat nodig is. Als wij geen passende hulp hebben  dan denken we met je mee voor een goed alternatief.

Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een intakegesprek. De intake en behandeling worden door dezelfde psycholoog uitgevoerd. Gedurende het intakegesprek wordt er dieper ingegaan op de leefsituatie en de klachten. We vormen samen een zo helder mogelijk beeld van de klachten, maar ook van de krachten en mogelijkheden. Nadat de klachten in kaart zijn gebracht, wordt besproken hoe de behandeling eruit kan zien en welke behandeling het beste aansluit bij de problematiek.

Er wordt gevraagd een of meerdere (korte) vragenlijsten in te vullen om de klachten en problemen te verduidelijken. Tevens geldt het intakegesprek als een kennismaking met de behandelaar. Het is belangrijk dat er een goede match is met de behandelaar. Mocht er aan het einde van de intake blijken dat de behandeling die nodig is niet door ons wordt geboden, dan zullen wij zorgen voor een verwijsadvies.

Behandeling binnen de BGGZ bestaat uit vijf tot elf gesprekken afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten. Een behandeling binnen de Jeugdwet duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Na de intakefase kijken we gezamenlijk terug en bespreken we het behandelplan. In het behandelplan staan de doelen waaraan we gaan werken en hoe we dat gaan doen. De focus ligt op het hier en nu; het verleden wordt hierbij slechts betrokken als dit een remmende invloed heeft op veranderingen in het hier en nu. De ervaring leert dat een actieve bijdrage en inzet van ouders en jongere bijdragen aan een positief resultaat. Dikwijls worden opdrachten en oefeningen meegegeven om thuis uit te voeren.

De voortgang van de behandeling wort gezamenlijk op een aantal momenten geëvalueerd. Hierbij spelen de behandeldoelen uit het behandelplan een belangrijke rol. Ook bestaat, na de actieve fase van de behandeling, de mogelijkheid nog enkele consulten te plannen om terugval te voorkomen. Belangrijke anderen, zoals school en/of werk worden bij de behandeling betrokken als een ieder daar akkoord mee is.

Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl. Wanneer de klachten voldoende zijn afgenomen en de behandeldoelen zijn behaald, wordt de behandeling in onderling overleg afgerond. Terugvalpreventieplannen en online modules van Therapieland blijven beschikbaar, ook na afloop van de behandeling.

Tijdens de afronding worden opnieuw vragenlijsten ingevuld, hiermee krijgen we gestructureerd en kwantitatief inzicht in het verloop van de klachten van begin tot einde van de behandeling. Als laatste wordt een vragenlijst ingevuld waarmee de mening kan worden gegeven over de behandeling en behandelaar. Het dossier wordt afgesloten met een kort schrijven aan de huisarts. Bij een BGGZ behandeling wordt na afronding van de behandeling de verzekering geïnformeerd.

De behandeling wordt na een jaar afgesloten met een persoonlijke handleiding. Tevens heeft de jongere de mogelijkheid om enkele keren terug te komen wanneer terugval dreigt. De verwijzer zal middels een brief worden geïnformeerd over het verloop van de behandeling.

Gedurende het verloop van de therapie wordt een dossier bijgehouden. Je mag te allen tijde jouw dossier inzien en een kopie vragen. Je hebt het recht het dossier of delen hiervan te vernietigen. Je dossier wordt zorgvuldig bewaard, tot vijftien jaar nadat de behandeling is afgerond. Binnen de praktijk geldt geheimhouding van je gegevens. De behandelaar mag geen mededelingen doen aan anderen zonder je uitdrukkelijke toestemming. Wij werken samen met huisartsen en collega’s binnen de regio zoals ketenpartner Vicino en de sociale wijkteams van de gemeenten. Met je toestemming wordt kan een kopie van de verslaglegging verstuurd worden naar de verwijzer.

Lees meer..

Aanmelden, vragen of overleg?

Je kunt bij ons terecht met een verwijzing van de (huis)arts of de praktijk ondersteuner van de huisarts (POH-GGZ).

We staan je graag te woord voor vragen, overleg of goede ideeën.

Leontien Dirkse & Christel Bos staan dagelijks voor je klaar tijdens het telefonisch spreekuur van 11.00 uur tot 14.00 uur op het vaste nummer: 072-2016119 of mail naar info@kp-nhn.zorgring.nl.